Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktualizace Školního řádu k 1.9.2017

11. 5. 2017

 

 

 

Mateřská škola Travčice 155 – příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní řád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Eva Rambousková

     ředitelka školy

 

 

Obsah :

 

I.        Úvodní ustanovení                           

 

II.       Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

          1. Cíle předškolního vzdělávání

          2. Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

          3. Obsah předškolního vzdělávání

 

III.      Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

          1. Práva zákonných zástupců dětí

          2. Povinnosti zákonných zástupců dětí

 

IV.      Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

           1. Zápis do MŠ

           2. Kritéria pro přijímání dětí 

 

V.       Nástup a docházka do mateřské školy

           1. Evidence dítěte

           2. Adaptační řád

 

VI.     Povinné předškolní vzdělávání

 1. povinné předškolní vzdělávání- ustanovení účinnosti
 2. Rozsah povinného předškolního vzdělávání
 3. Omlouvání neúčasti dítěte
 4. Individuální vzdělávání dítěte.
 5. Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

VII.     Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání

           1. Neúčast dítěte na vzdělávání

           2. Narušování provozu MŠ

           3. Zkušební doba

           4. Neuhrazení úplaty za vzdělávání

 

VIII.    Provoz a vnitřní režim školy

           1. Doba provozu

           2. Režim dne

           3. Uzavření MŠ

 

 

IX.  Stanovení podmínek pro úhradu plateb v MŠ

            1. Úplata za předškolní vzdělávání

            2. Úhrada za školní stravování

 

X.      Organizace školního stravování

            1. Zařízení a organizace školního stravování

            2. Stravovací režim

            3. Postup při odhlašování dětí ze stravování

 

XI.       Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

            1. Péče o zdraví dětí a jejich bezpečnost při vzdělávání a bezpečnosti při práci s dětmi

            2. Zásady pro bezpečný provoz

            3. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace

 

XII.       Zacházení s majetkem MŠ

       

XIII.     Povinnosti ředitele školy

 

XIV       Závěrečná ustanovení

 

 

Přílohy : 1. Režim dne

               2. Podpisy rodičů, stvrzující seznámení se se školním řádem

  

 

 

 

I.   Úvodní ustanovení

 

               Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. 

 

               Obsah školního řádu je vymezen Zákonem č. 561/2004 Sb.(školským zákonem), Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Zák.č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů

               Školní řád vydala ředitelka mateřské školy a je závazný pro děti, rodiče (zákonné zástupce) a pracovnice školy.     

 

II.    Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

1.  Cíle předškolního vzdělávání:

     -    podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

     -    podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

     -    podílí se na osvojení  základních pravidel chování, základních životních hodnot a   

           mezilidských vztahů

 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do ZŠ
 • poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 

2.  Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

     -    předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte

     -    rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a školy

     Dítě má právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • aby mu byla společností poskytována ochrana ( potřeba jídla, místa k životu,ochrana

před lidmi a situacemi, jež by ho mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti, s možností rozvoje, který si chce potvrdit

svoji identitu

     -    na emočně kladné prostředí a projevování lásky

 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

3.  Obsah předškolního vzdělávání

     -    mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci

           s odborným vzděláním

 • vyučovacím jazykem je jazyk český
 • vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 • ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole
 • děti jsou vzdělávány ve všech oblastech výchovy přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem – rozpracováno v Třídním vzdělávacím programu
 • pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě a v okolí MŠ
 • škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou a rozvoj pohybových aktivit

 

III.  Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 

1.  Práva zákonných zástupců dětí

 Rodiče mají právo :

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí
 • vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s ředitelkou být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce, ředitelce i ostatním pracovnicím školy

 

2.  Povinnosti zákonných zástupců dětí

Rodiče jsou povinni :

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy
 • u nových dětí dodržovat „ adaptační řád“
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích dítěte  nebo jiných závažných skutečnostech, jež by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí) a případné změny
 • uhradit MŠ veškeré poplatky v řádném termínu
 • omlouvat nepřítomnost dítěte dle školního řádu
 • po ukončení nemoci vyplnit čestné prohlášení o schopnosti zařazení dítěte do kolektivu na doporučení lékaře ( kterého)

 

IV.  Přijímání dětí předškolnímu vzdělávání

 

1.  Zápis do MŠ

     -    do MŠ jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě i mladší 3 let

     -    ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanoví termín, dobu a místo zápisu k

předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok – obvykle v měsíci dubnu,                         zápis zveřejní formou plakátů na veřejných místech v obci, na úřední desce                                          zřizovatele a vyhlášením prostřednictvím místního  rozhlasu ( dle Zákona.č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 2)

     -     ředitelka stanoví kritéria pro přijímací řízení a příslušný školní rok, se kterými seznámí

           rodiče během zápisu

 • v době zápisu probíhá ve škole tzv. „Den otevřených dveří“ pro zájemce o přijetí
 • děti mohou být  do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
 • dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy
 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ vydává ředitelka do 30 dnů od převzetí žádosti
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je potřeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (Zákon č.561/2004 Sb. § 34 odst.5, § 50 Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 1. Kritéria pro přijímání dětí
 • Předškolní  vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let,

     nejdříve však pro děti od 2 let.

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/tab.gif

 

 • Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, stanovených pro příslušný školní rok, přičemž každé z nich je bodově ohodnoceno  a přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
 • V případě shody bodů bude posuzovat pořadí jednotlivých kritérií
 • Kritéria přihlíží k věku dítěte, jeho trvalému pobytu, individuální situaci ( sourozenci a druh docházky)
 • Ředitelka může při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přihlédnout ke skutečnostem hodným zvláštního zřetele ( dítě, pocházející ze sociálně slabého a málo podnětného prostředí )
 • Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání  a děti s odkladem školní docházky

 

V.   Nástup a docházka do MŠ

1.   Evidence dítěte

      -    Rodiče odevzdají vyplněný Evidenční list  ve kterém bude vyplněno:

                         * jméno a příjmení dítěte

                         * rodné číslo dítěte

                         * datum a místo narození, vyučovací jazyk

                         * státní občanství a místo trvalého pobytu

                         * jméno a příjmení zákonného zástupce a místo trvalého pobytu

                         * adresa pro doručování písemností

                         * telefonní spojení

     -    Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do EL pediatr, a to

           před přijetím dítěte do MŠ

 • Veškeré údaje budou pravdivě vyplněné
 • Pokud dojde v průběhu docházky do MŠ ke změnám, jsou povinni je nahlásit

( telefon. čísla, zdravotní pojišťovnu, osoby pověřené vyzvedáváním dítěte-zmocnění)

 • Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají v MŠ „Rozhodnutí o odkladu školní docházky, o kterém rozhodla příslušná základní škola
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím.

 

2.   Adaptační řád

      -   Při nástupu do MŠ může ředitelka určit zkušební dobu k ověření schopností dítěte

          přizpůsobit se podmínkám v MŠ (Zákon č.561/2004 Sb.§ 34, odst.3), nejdéle však na

          dobu 3 měsíců

-   dohodou mezi rodiči a pedagog. pracovnicemi o jednotném působení na dítě, získat

informace o zdravotním stavu, návycích, oblíbené činnosti, hračce  apod.)

 • individuální pohovory s rodiči ( průběžně, dle potřeby)
 • první dny bude dítě přítomno v MŠ jen do oběda ( svačiny apod.)
 • možnost část dne strávit v MŠ s rodičem
 • využít „Den otevřených dveří v MŠ“
 • příprava dětí na docházku do základní školy – pohovorem, návštěvou v ZŠ

 

VI.    Povinné předškolní vzdělávání

 

1.     Povinné předškolní vzdělávání – ustanovení účinnosti 1. 1. 2017

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 • Podle § 34a  odst. 1 školského zákona se povinné předškolní vzdělávání  vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Podle §34a odst. 2 školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

2.     Rozsah povinného předškolního vzdělávání

 • Podle §34a odst. 3 školského zákona má povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, v MŠ Vrbice ředitelka stanovila rozsah povinného předškolního vzdělávání v době od 8.00 do 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

3.    Omlouvání neúčasti dítěte

 • Nemůže-li se dítě zúčastnit povinného předškolního vzdělávání, jsou jeho zákonní zástupci povinni oznámit dobu trvání nepřítomnosti včetně důvodu – buď telefonicky, nebo e-mailem na adresu mateřské školy. Ředitelka mateřské školy je podle §34a odst. 4 školského zákona oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • V případě nespolupráce rodičů bude ředitelkou mateřské školy kontaktováno Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Roudnici nad Labem.

4.     Individuální vzdělávání dítěte

 • Podle § 34b zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen  toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v §34b odst. 2 školského zákona.
 • Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z RVP PV. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Toto ověření se bude konat v mateřské škole na začátku měsíce prosince 2017 a probíhat bude formou rozhovoru a plnění úkolů na pracovních listech podle RVP PV. Přesný včetně náhradního termínu bude zveřejněn v mateřské škole na přístupném místě nejpozději do 31. 8. 2017.
 • Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí  ředitelky nemá odkladný účinek.

 

5.     Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školskými zařízením.
 • Podpůrná opatření spočívají v:
 1. poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
 2. úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem metod vzdělávání
 3. úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
 4. použití kompenzačních pomůcek, speciálních pomůcek, využívání podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
 5. úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených RVP PV,
 6. vzdělávání podle IVP,
 7. využití asistenta pedagoga
 8. poskytování vzdělávání v prostorách stavebně nebo technicky upravených.
 • Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis.
 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.
 • Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zákonným zástupcem dítěte poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.

 

 

VII.  Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání

 

 Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže :

 

1.  Dítě se bez  omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání

     po dobu delší než dva týdny.

 

2.  Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

 

3.  Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

     zařízení.

 

4.  Zákonný zástupce opakovaně neuhradí  úplatu za vzdělávání nebo za stravování ve

     stanoveném termínu a nedohodne s ředitelen jiný termín úhrady

 

5.  Dohodou mezi zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou školy.

 

 

VIII   Provoz a vnitřní režim školy

 

1.   Doba provozu

     -    provozní doba v mateřské škole je od 6.00 do 15.30 hodin ( v zájmu dítěte, s ohledem

           na citový vývoj a psychickou rovnováhu žádáme rodiče o včasné vyzvedávání dítěte)

 • po dohodě, dle potřeb rodičů a možností školy, může být provozní doba upravena
 • děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod
 • po obědě si mohou rodiče děti vyzvednout do 12.15 hod.
 • pozdější odchod dítěte je možný po předchozí dohodě
 • rodiče mají možnost si přijít pro dítě kdykoliv během dne a zazvonit u vchodu – je dobré se předem domluvit, aby dítě bylo připraveno a nenarušily se činnosti ostatním dětem
 • děti, které v MŠ neobědvají si rodiče vyzvedávají v 11.30 hod.

 

2.   Režim dne

      -   je přizpůsoben uspokojování základních biologických potřeb dětí

     -   je volen dostatečně pružně

     -   umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a jejich aktuální či aktuálně změněné

          potřeby

 • pedagogové se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání
 • předškolní vzdělávání probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem
 • plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí
 • do režimu jsou zařazovány aktivity, které podněcují k intenzivnímu prožitku, experimentování, je využíváno plánovaných i neplánovaných situací k učení ( RVP)
 • je dodržována doba mezi jednotlivými jídly, nesmí přesáhnout 3 hodinový interval
 • doba pobytu venku je zpravidla dvě hodiny dopoledne, v zimním i letním období lze upravit s ohledem na venkovní teploty nebo vynechat při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách
 • doba odpoledního odpočinku je přizpůsobována potřebám spánku a věku dětí

 

 

 

3.   Uzavření MŠ

     -     provoz školy je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu ( Vyhl.č.14/2005 Sb.

           § 3 odst.1 a 2), většinou na dobu 7 týdnů

 • přesný rozsah přerušení oznámí ředitelka rodičům nejpozději 2 měsíce před uzavřením   

MŠ po dohodě se zřizovatelem

 • rovněž uzavření MŠ v době vánočních prázdnin se uskuteční po dohodě se zřizovatelem

 

IX. Stanovení podmínek pro úhradu plateb v MŠ

 

1.  Úplata za předškolní vzdělávání

     -    za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu

     -    úplata se neplatí za děti v poslední ročníku mateřské školy, tedy i za děti se školním

          odkladem

 • výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených Zákonem 561/2004

Sb.,§ 123 odst.2 a § 6  Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

 • výši úplaty pro konkrétní školní rok a jednotlivé druhy docházek upravuje Směrnice

č.3 o výši úplaty za předškolní vzdělávání , vydaná ředitelkou školy

 • výše úplaty je pro všechny děti stejná a platí po celý příslušný školní rok
 • pro případy dětí , jímž je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně se v souladu s Vyhl. č.14/2005 Sb., v platném znění, stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené za celodenní provoz
 • úplata je splatná do 15. dne příslušného měsíce a je hrazena  v hotovosti ředitelce školy            
 • o osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte
 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte pobírající sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy Zákon č.117/1995 Sb.o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období čtvrtletí, kterého se žádost týká
 • zákonnému zástupci dítěte, které do MŠ  nedocházelo ani jeden den příslušného kalendářního měsíce lze základní částku poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky.
 • v případě přerušení provozu MŠ se podle § 3 úplata poměrně sníží, rodiče dětí, které v tuto dobu do MŠ nedocházely, budou od úplaty osvobozeni
 • úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy
 • opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy

 

2.   Úhrada za školní stravování

      -    stravné se platí formou inkasa z účtu, nebo hotově ve výdejně po vyvěšení částek

           v šatně dětí

 • výše stravného je stanovena Vyhláškou č.107/2005 Sb.,o školním stravování a je smluvně dohodnuta s výrobcem a poskytovatelem stravy ZŠ a MŠ Bohušovice n.O

   

X.    Organizace školního stravování

 

1.   Zařízení a organizace školního stravování

      -    při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování

           dítěte tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy

 • MŠ nemá vlastní kuchyni, celodenní stravu dovážíme ze školní jídelny ZŠ a MŠ Bohušovice n.O., ve výdejně jsou připravovány pouze nápoje a pomazánky z dovezených surovin dle jídelníčku zaslaného dodavatelem
 • rodičům nově zapsaných dětí bude k první platbě stravného za odebraný měsíc připočtena záloha 450 Kč, která bude při ukončení docházky dítěte vedoucí ŠJ vyúčtována
 • v MŠ se dodržuje pitný režim, v průběhu celého dne jsou dětem  podávány kromě čaje, vitamínové nápoje apod.

2.  Způsob stravování

-   děti jsou vedeny k samostatnosti  v sebeobsluze

-   dopolední svačinku si samy nandají na tácek a odnesou ke stolku, starší děti i hrneček

     s nápojem

-    polévka je dětem nalévána přímo u stolků do talířků, ale pro druhý chod si děti chodí

     k výdejnímu okénku a samy si talíř s jídlem odnášejí ke stolku, nejmladším zpočátku   

     pomáhají  učitelky

-    prázdné talíře po obou chodech odnášejí všechny děti samy na okénko k tomu určené

 

3.  Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

       8.30 –   9.00  hodin     přesnídávka

      11.30 – 12.00 hodin     oběd

      14.00 – 14.20 hodin     odpolední svačina

 

 

 

3.   Postup při odhlašování dětí ze stravování

 •  jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit

den předem do 10.00 hod. ústně, písemně do sešitu v šatně, telefonicky

 • dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato
 • pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti v době od 11.30 do 12.00 hod., pokud dodají svoje nádoby ( poté bude jídlo z hygienických důvodů zlikvidováno)
 • změnu způsobu stravování je možno provést vždy od nového měsíce
 • rodiče mohou ve škole požadovat kontrolu evidence stravování, která je vedena v ŠJ- výdejně

 

XI   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

1.   Péče o zdraví dětí a jejich bezpečnost při vzdělávání a zásady bezpečnosti při práci s

      dětmi

      -   pedagogické pracovnice zodpovídají za děti od doby jejich převzetí od zákonných

          zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je předají zákonným zástupcům

          nebo jimi pověřené osobě

 • předání dítěte pověřené osobě je možné pouze na základě Zmocnění k vyzvednutí dítěte nebo písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte ( Vyhl. č 14/2005 § 5 odst.1)
 • při pobytu mimo území MŠ zodpovídá učitelka za 20 dětí z běžné třídy
 • k přesunům při pobytu venku  po pozemních komunikacích  používá chodník či pravou krajnici vozovky, při přechodu vozovky terčík
 • při pobytu dětí v přírodě, sportovních činnostech a pohybových aktivitách podle náročnosti terénu či zvýšeném počtu dětí přijímá učitelka opatření k zajištění bezpečnosti tak, aby byl nad dětmi zajištěn dostatečný dozor osobami, jež jsou zaměstnanci MŠ
 • totéž platí i při výletech, zájezdech a exkurzích
 • při rozdělávání ohně – zajistí ředitelka dostatečný pedagogický dozor

                                             -  bezpečné, k tomu účelu určené místo s blízkým zdrojem vody

                                             -  po ukončení akce učiní protipožární opatření ( řádné uhašení )

     -    při pracovních a výtvarných činnostech, kde jsou používány nůžky a jiné pracovní  

           nástroje budou děti pracovat ve skupinkách za zvýšeného dohledu pedagogů

 • při úrazu dětí při denních činnostech je třeba zajistit neprodleně :

                                        -  první pomoc dítěti

                                        -  vyrozumění rodičů

                                        -  případné ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení

                                             -  vyhotovit záznam o úrazu

                                             -  administrativní postup hlášení úrazu konzultovat s ředitelkou

                                             -  pomoc rodičům při odškodnění úrazu hlášením pojišťovně

                                                Kooperativa, u níž je škola pojištěna pro případ zodpovědnosti

                                                za škodu vzniklou na zdraví a životě žáků ( Vyhl. č. 64/2005

                                                Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů)

 

2.  Zásady pro bezpečný provoz školy

      -    děti jsou začátkem školního roku seznámeny se zásadami chování v MŠ, kterými

           chrání zdraví své i ostatních dětí

      -    škola je po celou dobu provozu uzavřena, rodiče používají zvonek s kamerou ve

           vestibulu školy

      -    z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy

           samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy

 • zákonní zástupci dítěte se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytně nutné v areálu školy
 • rodiče mohou děti do MŠ vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné

příznaky nemoci či infekce

 • v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme  

vyzvednutí z kolektivu

 

 

 • děti nemocné se samy necítí dobře - běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň

přenášejí infekci na ostatní zdravé děti v kolektivu

 • rodiče mají povinnost oznámit učitelce jakékoliv skutečnosti, týkající se zdravotního

stavu dítěte, jež se udály i mimo MŠ ( alergie, mdloby, nevolnost,úraz…) a podat zprávu v případě výskytu infekční nemoci v rodině

     -    léky a léčebné prostředky ve škole většinou nepodáváme

    -     rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:

          odpovídají za to co mají děti v kapsách, zda neobsahují nebezpečné věci(ostré předměty

          léky apod.)

          odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci ( šperky, knihy, hračky, potraviny,

           pantofle), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)

 

 

3.  Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace

     -   součástí ŠVP je i preventivní program ochrany před sociálně patologickými jevy

     -   děti jsou formou přeměřenou jejich věku upozorněny na nebezpečí :

                            -  kouření

                            -  požívání alkoholu a drog

                            -  rozmluvy či doprovodu neznámých osob

                            -  závislosti na herních automatech

                            -  virtuální závislosti ( přílišné sledování televize a počítačových her)

                            -  jakýchkoliv projevů diskriminace

XII    Zacházení s majetkem MŠ

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou všichni zaměstnanci děti k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a knihami, vedou je důsledně k úklidu a k tomu, aby nebyl poškozován majetek mateřské školy.
 • O správném zacházení dětí s majetkem školy poučují pravidelně děti pedagogické pracovnice na začátku školního roku i v jeho průběhu.
 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob dítětem, je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, které škodu způsobilo.
 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy.
 • Školní zahradu mohou využívat děti pouze za dozoru svých zákonných zástupců a to za podmínky respektování provozního řádu školní zahrady a školního řádu.

 

XII.   Pravomoci a povinnosti ředitelky školy

 

          Ředitelka mateřské školy vydává správní rozhodnutí ve věcech:

 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( § 34 Zákona č. 561/2004 Sb.)
 • ukončení předškolního vzdělávání ( § 35 Zákona č. 561/2004 Sb.)
 • osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání ( podle ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona a § 6 odst., 5  Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění)

 

Povinnosti a úkoly ředitelky školy:

 • rozhoduje ve všech záležitostech školy, řídí a kontroluje veškeré činnosti právního   

      subjektu

 • odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školních služeb
 • vytváří podmínky pro výkon školní inspekce a přijímá následná opatření
 • zajišťuje informovanost o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • odpovídá za zajištění dohledu nad svěřenými dětmi
 • zřizuje pedagogickou radu
 • odpovídá za hospodaření školy, za dodržování smluvní, finanční a rozpočtové kázně
 • vytváří školní, organizační a provozní řád, směrnice a další vnitřní předpisy 
 • řeší pracovně právní vztahy a personální obsazení pracoviště
 • stanovuje pravidla  odměňování pracovníků
 • vede dokumentaci školy
 • stanoví čerpání prostředků FKSP
 • plánuje další vzdělávání pedagogických pracovnic
 • spolupracuje se zřizovatelem

 

XIV.  Závěrečná ustanovení

 

           Účinnost

    -      školní řád nabývá platnost 1.5.2017

 

            Změny a dodatky školního řádu

     -      musí byt vypracovány písemně

     -      ředitelka s nimi seznámí všechny zaměstnance

     -      seznámí s nimi i zákonné zástupce dítěte

 

            Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců dětí se školním řádem

     -      seznámení zaměstnanců do 15 dnů od vydání

     -      nově přijímané zaměstnance při nástupu do práce

     -      o vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí

             na rodičovských schůzkách a volně přístupným výtiskem na nástěnce pro

             rodiče

     -      tito stvrdí seznámení se s řádem svým podpisem ( viz příloha č. 2 )

 

 

 

 

V Travčicích 1.5.2017                                                             ………………………………….

    Eva Rambousková

    ředitelka školy

 

 

Beru na vědomí a porozuměla jsem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÁMCOVÝ REŽIM DNE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

  6.00    -    8.00      doba příchodu dětí

  6.00    -    9.30      volné hry dětí, logopedická a individuální péče

                               činnosti řízené i volné, frontální, skupinové, individuální

  8.30    -    9.00      hygiena, přesnídávka

  9.30    -  11.30      příprava a vlastní pobyt venku

11.30    -  12.00      hygiena, oběd

12.00    -  14.00      hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek (individuální

                               činnosti)

14.00    -  14.20      hygiena, svačina

14.20    -  15.30      zájmové činnosti

 

 

 

 

Uspořádání dne v mateřské škole není striktně předepsáno, pružně se přizpůsobuje podmínkám, ročním obdobím, a situacím v konkrétní skupině dětí

Dodržován je pouze odstup mezi jednotlivými jídly a celodenní pitný režim.

Stanovený rámcový režim dne může být pozměněn i v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a podobných akcí, pořádaných školou.